โรงเรียนมาตรฐานสากล

posted on 10 Feb 2013 00:24 by chortip

นิยามศัพท์น่ารู้  ( ตอนที่  3 )

                                                                               โดย  กุหลาบม่วง

แนวการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

                      การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent  Study : IS )

หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก

     - การสงสัย

     - ตั้งคำถาม

     - สืบค้นหาคำตอบ

     - นำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

     - เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนสืบค้น

แนวการจัดสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 - การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ( Knowledge and Research Formation: IS1 )

 - การสื่อสารและการนำเสนอ ( Communication and Presentation : IS2 )

 - การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ( Social Service Activity : IS3 )

Comment

Comment:

Tweet