นิยามศัพท์น่ารู้

posted on 08 Feb 2013 22:58 by chortip

นิยามศัพท์น่ารู้  ( ตอนที่ 2 )

                                                                                    โดย  กุหลาบม่วง

        การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ( Participatory Management )  หมายถึง   

ระบบการปฏิบัติงานด้วยการช่วยเหลือเอื้ออาทร เป็นการรวม กลุ่มคนที่มีเป้าหมาย

มาช่วยกันระดมความคิดอย่างกัลยาณมิตร อาจอยู่ในรูปแบบเครือข่าย

เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance ) หมายถึง  การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล      

 ประกอบด้วย

-      หลักนิติธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีความเป็นธรรม

-      หลักคุณธรรม หมายถึง ความถูกต้อง ความดีงาม

-      หลักความโปร่งใส หมายถึง  การเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้

-      หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนรับรู้ข้อมูล

และมีส่วนร่วมในการเสนอและตัดสินใจ

-      หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกสำนึกในความ

รับผิดชอบในหน้าที่ของตน

-      หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

Comment

Comment:

Tweet