นิยามศัพท์น่ารู้

posted on 08 Feb 2013 21:40 by chortip

นิยามศัพท์น่ารู้  ( ตอนที่ 1 )

                                  โดย  กุหลาบม่วง

         ชุมชนนักปฏิบัติ  หมายถึง  การรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

หรือประสบปัญหาเดียวกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือรวมตัวรวมพลัง

เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานตามเป้าหมายด้วยความสมัครใจในรูปแบบกัลยาณมิตร  

        เรื่องเล่าเร้าพลัง  หมายถึง  การถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและ

เกิดความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจที่กระตุ้นการปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาอุปสรรค

ของงานจนประสบความสำเร็จ  ควรใช้ภาษาง่ายๆในการสื่อสารเพื่อผู้อ่านหรือ

ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

 

Comment

Comment:

Tweet