คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล( ตอนที่ 2 )
 
                             โดย กุหลาบม่วง
 

 

สดมภ์ที่ 3 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตร
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
Learning to live together

  • การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี

             สามารถทำงานร่วมกัน   สลายความขัดแย้ง

  • เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

        เป็นการเรียนรู้ให้อยู่อย่างมีคุณภาพ

             มีความสุข ด้วยการทำคุณประโยชน์    

          แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

  •   

 

สดมภ์ที่ 4  เรียนรู้พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยภาพ
Learning to be

  • การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มตามศักยภาพ

ทั้งทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ์และทางปัญญา

รู้ความสามารถของตนเองและสามารถนำความรู้นั้น 

นำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

 

Comment

Comment:

Tweet