แผนการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 
 

 1.  พัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีพุทธในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โดยจัดทำตามลักษณะธรรมชาติและโครงสร้างวิชาในแต่ละกลุ่มสาระสอดแทรกในกิจกรรม การเรียนการสอน 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวัดผลประเมินผลสื่อการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมเสนอแนะ
 

2. จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์

โดยกำหนดแผนการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญของโรงเรียน
 
 
3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
                       
ทำป้ายนิเทศ ร่มวิถีพุทธ  มีห้องศูนย์วิชา ห้องสมุด มีบรรยากาศที่ร่มรื่น            
 
มีการปลูกต้นไม้ที่มีความหมายหรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
 

4. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี่เพื่อการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 

5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรม วัน 3 พ พัฒนาลูก น.ค.เป็นคนดี

วันพระ-ทำบุญ ฟังธรรมที่วัด วันพุธ-พระสงฆ์ อบรมธรรมะ 5 นาที วันพฤหัสบดี-ฟังนิทาน

เพลงธรรมะ โคลงกลอนสอนใจ จากเสียงตามสาย ทุกวันมีการถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์  

โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติสวดมนต์ถวายสังฆทานและรับพรด้วยตนเอง  

6. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะประจำสัปดาห์ 

โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

7. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ วันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรมและ

เหตุการณ์สำคัญ

8. กิจกรรมเผยแพร่ผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสู่สังคม  

รูปแบบการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียนในรูปแบบโครงงานต่างๆ 
 
การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี่ 

9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ก่อให้เกิดความชำนาญการในการดำเนินงาน
 
และประสานงานในการช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียน

10 กิจกรรมประกวด แข่งขัน ตามที่หน่วยงานต่างๆเชิญมา เช่น

สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ตอบปัญหาธรรมะ  

เล่านิทานธรรมะประกอบการแสดง  โครงงานแนววิถีพุทธ

11 กิจกรรมกีฬาสีแนววิถีพุทธ  ให้นักเรียนบริหารคณะสีด้วยตนเอง

โดยยึดหลักอิทธิบาท 4  แบ่งนักเรียนเป็น 4 สี 4 กลุ่ม

-กลุ่มฉันทะ( สีเหลือง )

-กลุ่มวิริยะ ( สีชมพู )

-กลุ่มจิตตะ ( เขียว )           

-กลุ่มวิมังสา ( สีแสด ) 

งานกีฬาสีจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจสามัคคี

และช่วยเหลือกันอย่างกัลยาณมิตรของทั้ง 4 กลุ่ม       

Comment

Comment:

Tweet